Wat doen wij?

Connect2Grow is een leer- en verbeterproject waarbij zorgverleners samenwerken met ouders in de gemeente Rotterdam. Zij brengen samen in kaart wat nodig is, bij gezinnen in complexe kwetsbare omstandigheden, om een gezonde relatie met hun (ongeboren) baby op te bouwen. Het is een gezamenlijk project van het Erasmus MC Rotterdam en de gemeente Rotterdam, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere instanties en zorgverleners in Rotterdam.

In Rotterdam is al veel zorgaanbod voor (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden en dan met name op praktisch gebied. Soms zijn er lacunes in het zorgaanbod dat zich specifiek richt op de ouder-kindrelatie (binding tijdens de zwangerschap en daarna): ouders vallen dan tussen wal en schip of verdwijnen uit beeld bij de zorg. De continuïteit van de zorg die gericht is op de ouder-kindrelatie staat dan onder druk, doordat er onvoldoende zicht is op welke zorgtrajecten deze ouders doorlopen en met wat voor effect. Het is belangrijk dat de zorg gericht op de ouder-kindrelatie al in de zwangerschap begint. Verder is het belangrijk om te weten wie op welk moment betrokken is en dat de (verschillende) geboden zorg, gericht op de ouder-kindrelatie, zo goed mogelijk onderling afgestemd kan worden.

Binnen Connect2Grow wordt op een overstijgende manier stilgestaan bij hoe de ouder-kindrelatie het beste vorm gegeven kan worden, ondanks de bestaande kwetsbare omstandigheden van de ouders. Dit doen we vanaf een zo vroeg mogelijk stadium in de zwangerschap. Het gaat om aanstaande ouders waarbij sprake is van meerdere kwetsbaarheden, zowel medisch als sociaal, en bij wie continuïteit van zorg in de overgang van zwangerschap naar ouderschap cruciaal is. Hierbij richt het project zich met name op hoe de vroegsignalering, de zorgtoeleiding en de afstemming rondom ouder-kindrelatie tussen betrokken zorgverleners onderling en het gezin verder verbeterd kunnen worden. Hiertoe wordt de ouder-kindrelatie in hoog-complexe gezinnen vanaf de zwangerschap tot het eerste jaar van het kind op vaste tijden gemonitord. Vervolgens wordt het effect van de ingezette zorg met het gezin en de betrokken zorgverleners geëvalueerd.