Connect2Grow is een programma om de ouder-kindrelatie te versterken al vanaf de zwangerschap

Informatie voor professionals.

Toolkit Trainingen Zorgprogramma Ook starten?

Connect2Grow

Informatiecentrum

Binnen Connect2Grow is informatie verzameld en bij elkaar gebracht met betrekking tot de ouder-kindrelatie, waarmee professionals aan de slag kunnen. Zo is er een praktische toolkit ontwikkeld en een online zorgprogramma.  Daarnaast bieden we trainingen aan, die ook op maat kunnen worden aangevraagd. Lees op deze pagina wat Connect2Grow jou als professional kan bieden.

Toolkit

Binnen Connect2Grow is een toolkit ontwikkeld om de kwaliteit van de ouder-kindrelatie in kaart te brengen. Professionals kunnen hiermee  direct aan de slag in hun dagelijkse praktijk. De toolkit geeft handvatten voor het in kaart brengen, samen bespreken, inzetten ondersteuning en monitoring van de ouder-kindrelatie bij (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden. Denk hierbij aan (aanstaande) ouders met psychiatrische problematiek en/of (vroegkinderlijk) trauma.

Het in kaart brengen van de ouder-kindrelatie, kan met name samen met ouders worden gedaan door professionals in de geboortezorg, zoals verloskundigen en gynaecologen. Daarnaast kunnen ook andere professionals die werken met (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden een rol hierin hebben. Bekijk en download de Handreiking In kaart brengen van de ouder-kindrelatie met de daarbij behorende stappenplannen.

Bekijk en download de folders voor professionals Het belang van een optimale ouder-kindrelatie en De impact van psychiatrische problemen bij (aanstaande) ouders op de ouder-kindrelatie.

Om deze informatie met (aanstaande) ouders te kunnen bespreken, kun je gebruik maken van de praktische info-sheet voor ouders: Elementen ouder-kindrelatie, Belang ouder-kindrelatie en Contact maken tijdens de zwangerschap.

Wanneer (aanstaande) ouders neerslachtige gevoelens ervaren, is het goed deze met hen bespreekbaar te maken. Zowel met (aanstaande) moeders als met (aanstaande) vaders. Hierbij kun je gebruik maken van de praktische info-sheets Donkere wolken vrouw en Donkere wolken man.

Na het samen in kaart brengen van de ouder-kindrelatie, bespreek je met ouders samen wat passende ondersteuning kan zijn. In de praktijk zal dit met name gedaan kunnen worden door professionals in de geboortezorg, kraamverzorgenden, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, gezinscoaches en medewerkers binnen wijk- en jeugdteams. Bekijk en download de Handreiking Samen bespreken van de ouder-kindrelatie.

Na het met ouders samen bespreken van eventuele passende ondersteuning, kunnen ouders hier vervolgens ook mee starten als zij dit willen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de ouder-kindrelatie te ondersteunen. Bekijk en download de Handreiking Inzetten ondersteuning en monitoring van de ouder-kindrelatie.

Wanneer (aanstaande) ouders neerslachtige gevoelens ervaren, is het goed deze met hen bespreekbaar te maken. Zowel met (aanstaande) moeders als met (aanstaande) vaders. Hierbij kun je gebruik maken van de praktische info-sheets Donkere wolken vrouw en Donkere wolken man.

Trainingen

Connect2Grow biedt trainingen op aanvraag. De training kan zowel fysiek als online plaatsvinden. De training is bedoeld voor professionals die werken met gezinnen in kwetsbare omstandigheden en die meer zicht willen krijgen op hoe zij samen met (aanstaande) ouders de kwaliteit van de ouder-kindrelatie het beste in beeld kunnen brengen en op een passende manier te versterken. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen: het signaleren, triageren en het aanvullend diagnosticeren van de ouder-kindrelatie. Voor elk van deze onderdelen worden concrete handvatten aangeboden voor in te zetten instrumenten en de mogelijke vervolgopties.

Module 1​

Het in kaart brengen van de ​ouder-kindrelatie tijdens de zwangerschap

Doelgroep: Iedereen die werkzaam is in de geboortezorg, met name verloskundigen en gynaecologen

Als leerdoelen biedt deze module kennis en inzicht in:​

 • Belang ouder-kindrelatie vanaf de zwangerschap​
 • Leren kijken met een ‘ouder-kindrelatie-blik’​
 • Leren werken met de elementen van een goede ouder-kindrelatie
 • Inzicht in impact van psychische/psychiatrische aandoeningen en trauma​
 • Signaleren en verwijzen bij psychische/psychiatrische aandoeningen, trauma en ouder-kindrelatie​
 • Handvatten om psychische/psychiatrische aandoeningen, (vroegkinderlijk) trauma en ouder-kindrelatie te bespreken ​ ​

Duur: 2 uur training en 1 uur zelfstudie

Module 2​

Samen bespreken passende ondersteuning van de ouder-kindrelatie tijdens de zwangerschap

Doelgroep: Jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen van Centra voor Jeugd en Gezin, kraamverzorgenden, gezinscoaches, volwassenen en jeugd-GGZ
zorgverleners en andere professionals die werken in de geboortezorg, zoals medewerkers binnen wijk- en jeugdteams.

Als leerdoelen biedt deze module kennis en inzicht in:​

 • Belang ouder-kindrelatie vanaf de zwangerschap​ herkennen en bespreken
 • Psychiatrische aandoeningen tijdens perinatale periode en ouder-kindrelatie​
 • Redenen om psychische klachten en bedreigde ouder-kindrelatie nader in kaart te brengen​

Duur: 2 uur training en 1 uur zelfstudie

Module 3

Inzetten ondersteuning en monitoring van de ouder-kindrelatie tijdens en na de zwangerschap

Doelgroep: Jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen van Centra voor Jeugd en Gezin, gezinscoaches, volwassenen en jeugd-GGZ zorgverleners en andere professionals die werken in de geboortezorg

Als leerdoelen biedt deze module kennis en inzicht in:​

 • Observeren en beschrijven ouder-kindrelatie​
 • Herkennen bedreigde ouder-kindrelatie​
 • Handelingsopties en inzet interventies bij bedreigde ouder-kindrelatie​

Duur: 2 uur training en 1 uur zelfstudie

Zorgprogramma

Connect2Grow is een zorgnetwerkprogramma waarin zwangeren en hun partners ondersteund worden in de opbouw van een optimale ouder-kindrelatie al vanaf de zwangerschap. Het programma kan ingezet worden voor (aanstaande) ouders die zelf meer bewust aan de ouder-kindrelatie willen werken en voor (aanstaande) ouders die behoefte hebben aan een steuntje in de rug bij de opbouw van hun ouder-kindrelatie. Denk hierbij bij voorbeeld aan zwangeren en partners met psychische klachten, trauma, problematische jeugd, ernstige stress, angst voor de bevalling, verslaving, foetale aandoening en belaste obstetrische voorgeschiedenis. Het programma is niet alleen bestemd voor zwangeren, maar ook voor hun partners en heeft ook aandacht voor hun relatie. Het programma bestaat uit twee onderdelen:

1. De persoonlijke gezondheidsomgeving

PGO (zie ook https://www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/pgo voor algemene informatie over een persoonlijke gezondheidsomgeving). In deze digitale applicatie, die speciaal ontwikkeld werd voor Connect2Grow (een samenwerking tussen de afdeling Verloskunde en Foetale geneeskunde en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC), kunnen zwangeren en hun partners feedback ontvangen op basis van gevalideerde vragenlijsten met ook suggesties voor eventuele vervolgstappen bij bijzonderheden. Daarnaast kan in de persoonlijke gezondheidsomgeving informatie rondom de ouder-kindrelatie bij elkaar gebracht worden (zowel voor als na de bevalling) en krijgen de zwangere en haar partner voorlichting over de ouder-kindrelatie.

2. Een zorgnetwerkstructuur

Lokaal wordt het VSV ondersteund in het opbouwen van een zorgnetwerk van professionals die een rol en expertise hebben rondom het opbouwen van een optimale ouder-kindrelatie tijdens de eerste 1000 dagen van de ontwikkeling. Deze zorgnetwerkstructuur wordt ondersteund met een digitale zorgnetwerkomgeving, waar professionals betrokken bij een gezin, met elkaar verbonden worden en tot samenwerkingsafspraken en afstemming kunnen komen.

Connect2Grow richt zich erop om zwangeren en hun partners zoveel mogelijk regie en ervaren continuïteit rondom de ouder-kindrelatie tijdens de eerste 1000 dagen te geven. Het zorgnetwerk wordt opgebouwd rondom de krachten en behoeftes van de zwangere en haar partner en heeft een gezinsgerichte aanpak.

Ook starten?

Connect2Grow is ook beschikbaar voor jouw netwerk. Wij delen graag onze kennis met andere netwerken.

Wil je als VSV, Coalitie Kansrijke Start, CJG (Centrum voor Jeugd en gezin) of vanuit een ander samenwerkingsverband met het programma Connect2Grow aan de slag, dan kan je contact met ons opnemen.

Contact